golf achtergrond golf achtergrond mobiel
Samen Sterk

Veiligheid

Wij willen veilige zorg en ondersteuning bieden in een veilige omgeving, door vakbekwame medewerkers gericht op het bevorderen van het algemeen welbevinden van de bewoners.

Wet Zorg en Dwang (Wzd)

Alle medewerkers hebben in 2021 scholing gehad over de Wet zorg en dwang (Wzd). Medewerkers stellen zichzelf tijdens de zorg en ondersteuning steeds de vraag in hoeverre ze een bewoner beperken in zijn of haar vrijheid, of het nodig is en wat de alternatieven zijn.

afbeelding Quote

''Het zoeken naar alternatieven betekent vaak oplossingen vinden in ‘de kleine dingen’''

Bijvoorbeeld in het aanbieden van keuzes, zoals wel of niet zout op een eitje in plaats van de keuze maken voor de bewoner.

Per locatie zijn er taakhouders Wzd beschikbaar, ook is voor vragen en ondersteuning de Wzd functionaris laagdrempelig te benaderen. Sinds eind 2020 analyseren we halfjaarlijks de ingezette onvrijwillige zorg en zien we ook een afname. Onvrijwillige zorg wordt steeds minder ingezet. Diverse vormen van onvrijwillige zorg zijn afgebouwd.

Er is meer overleg binnen de teams en met de familie over (het voorkomen van) de inzet van onvrijwillige zorg. Door de gedragsvisites is er meer coaching op de werkvloer mogelijk bij probleemgedrag. Ook wordt er beter gekeken om de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg in te zetten. Doordat alle medewerkers een scholing rondom de Wzd hebben gevolgd gaat onvrijwillige zorg meer leven op de afdelingen. Daardoor ontstaan er gesprekken onderling tussen medewerkers om ervaringen uit te wisselen en is er meer aandacht voor de inzet van alternatieven.

Mobiliteit

Er is een multidisciplinaire werkgroep 'open deur' gestart waarin ook een afgevaardigde van de familie- en thuisraden deelneemt. Voor input en samenwerking zijn we aangesloten bij het actieteam ‘ruimte voor dementie’ Radicale Vernieuwing Zorg. We willen komen tot open deuren op alle locaties. Hiervoor is een plan ‘open deuren’ opgesteld. In dat plan is aandacht voor het veiligheidsgevoel van familie en/of wettelijk vertegenwoordigers, het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers en de benodigde techniek om vrijheid en veiligheid goed te waarborgen. In 2022 werken we verder toe naar open deuren.

Ondersteuning in de nacht en RI&E

De meeste verbeterpunten van de RI&E zijn gerealiseerd of staan actief op de agenda. In de meeste locaties voerden we hierover zinvolle gesprekken met elkaar. Medewerkers worden zich steeds beter bewust over de eigen bijdrage aan het teamwork op de locatie, het omgaan met incidenten en het belang van goed rapporteren.

In 2021 zijn we ook het overleg met de collega’s van de thuiszorg gestart over de ambulante ondersteuning vanuit de thuiszorgteams in de nacht in de diverse locaties. In 2022 krijgt dit overleg vervolg en willen we de ambulante ondersteuning vanuit de thuiszorg in de nacht verder concretiseren.